Tired of ads? Upgrade to paid account and never see ads again!

nahapet_kuchak


Նահապետ Քուչակ


Previous Entry Share Next Entry
Հայրեններ
mar_amirchanyan wrote in nahapet_kuchak
Հայրենը դա քառատողերից բաղկացած երգեր են: Յուրաքանչյուր տողն ունի տասնհինգ վանկ..

You are viewing nahapet_kuchak