Previous Entry Share Next Entry
Հայրեններ
mar_amirchanyan wrote in nahapet_kuchak
Հայրենը դա քառատողերից բաղկացած երգեր են: Յուրաքանչյուր տողն ունի տասնհինգ վանկ..

?

Log in

No account? Create an account